Tjänster

CEKON är ett företag med omfattande kompetens och lång erfarenhet inom maskinsäkerhet och CE-märkning. Vi är certifierade maskinsäkerhetsspecialister (CMSE® TÜV Nord) med stor kunskap om CE-märkningsprocessen.

Maskinsäkerhet

Det är tillverkaren som ansvarar för att identifiera, uppskatta, värdera och åtgärda risker i samband med konstruktion och tillverkning av maskin eller anläggning.

Det kan i många fall vara svårt för tillverkare och/eller anläggningsägare att kartlägga behovet av erforderliga åtgärder och vilka tillämpliga lagkrav som måste uppfyllas.

Vi kan hjälpa er i bedömningen av vad som är gällande för er maskin eller anläggning. Här följer några exempel på vad vi undersöker:

Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare maskinsäkerhet

Vår specialkompetens

Ombyggnad/nybyggnad

Ombyggnad/nybyggnad av maskin eller anläggning 

Direktiv & föreskrifter

Vilka direktiv, föreskrifter, branschanvisningar och normer som är gällande, exempelvis maskindirektivet AFS 2008:3 och användardirektivet AFS 2006:4 (minimidirektivet)

Standarder

Harmoniserade standarder som är tillämpliga för maskin eller anläggning

Kravspecifikationer

Granska kravspecifikationer och underlag som legat till grund för upphandlingar som är gjorda eller ska göras för att få en tydlig bild av leveransgränssnitt och ansvarsfördelning

Dokumentation

Dokumentationskrav; riskbedömningar, bruksanvisningar, monteringsanvisningar, manualer för integrerade tillverkningssystem (IMS) 

Vad står CE-märket för

CE-märket innebär att en tillverkare eller annan juridisk eller fysisk person, inom EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) saluför eller tar i drift en produkt som omfattas av kravet på CE-märkning, intygar att den uppfyller EU:s grundläggande krav på miljö, hälsa och säkerhet samt att nödvändiga kontrollförfaranden har följts. 

Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare CE märkning

Följande kriterier måste uppfyllas då kravet på CE-märkning är tillämpligt:

 • Produkten innehar en korrekt CE-märkning
 • EG-försäkran om överensstämmelse är utfärdad
 • Produkten är kontrollerad och provad
 • Teknisk tillverkningsdokumentation (TCF) är upprättad
 • Bruksanvisning är framtagen på brukarens språk

Vi erbjuder hjälp med hela eller delar av CE-processen:

 • Stöd vid utformning av kravspecifikation med hänsyn till gällande produktdirektiv
 • Tydliggöra ansvarsfördelningen vid anbuds- och avtalsförhandlingar, däribland vem som har ansvaret för CE-märkningen
 • Stöd i produktutvecklingsskedet för att om möjligt bygga bort beaktade risker och tidigt uppfylla gällande krav 
 • Leda och informera vid riskbedömning av maskiner, maskinlinjer och processutrustning
 • Granska teknisk dokumentation nödvändig för CE-märkning
 • Teknisk dokumentation – bruksanvisningar (drift- och underhållsmanualer), manualer för integrerade tillverkningssystem (IMS) 

Riskbedömning

För att kunna utföra en riskbedömning behöver du ha god kännedom om vilka risker som finns, vilka skador och olyckor som kan inträffa vid drift och underhåll av din maskin eller processutrustning. 

Vi utför riskbedömningar av säkerheten för gamla och nya maskiner samt för utrustning inom processindustrin. I många fall riskbedömer vi anläggningar bestående av både gamla och nya maskiner i kombination med bland annat tryckbärande anordningar. Till vår hjälp använder vi beprövade metoder, mallar och program. Riskbedömning och riskreducering för maskiner utförs enligt SS-EN ISO 12100.

Maskindirektivet 2006/42/EG och andra produktdirektiv ställer krav på att tillverkare grundar sin konstruktion på en riskbedömning och sedan genomför erforderlig riskreducering.  Vilket innebär att du som tillverkare förutsätts vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder för att kunna CE-märka din maskin eller produkt. Riskbedömningsarbetet ska om möjligt påbörjas redan under konstruktionsfasen för att minimera kostnader för ombyggnation och risken för att försena idrifttagandet av maskinen eller anläggningen. 

Här följer maskindirektivets prioritetsordning, den som även brukar benämnas säkerhetsstrategin:

Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare Risk Assessment
 • 1:a hand ska risker så långt det är möjligt undanröjas genom konstruktionsåtgärder
 • 2:a hand ska nödvändiga skyddsåtgärder vidtas
 • 3:a hand genom att varna och informera användarna om kvarstående risker samt eventuella krav på utbildning och personlig skyddsutrustning
Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare tjänster

Projektledning

Vi har lång erfarenhet av att leda teknikintensiva projekt med fokus på automation och maskinsäkerhet inom de flesta branscher.

Är ni behov av projektledare med goda kunskaper inom automation och/eller maskinsäkerhet är ni välkomna att höra av er.

Lyftanordningar

Lyftanordningar och lyftredskap faller under maskindirektivet 2006/42/EG. Maskindirektivet motsvaras i Sverige av Arbetsmiljöverkets författningssamling 2008:3. Lyftanordningar och lyftredskap är arbetsutrustning vars syfte är att lyfta, sänka, förflytta eller säkra last. 

Med lyftanordningar menas till exempel kranar, mobila arbetsplattformar, liftar och hissar. Vanligt förekommande lyftredskap är linstroppar, krokar, lyftok och kättingar. 

Samtliga lyftredskap som tagits i bruk efter den 1 januari 1995 ska vara CE-märkta och uppfylla kraven enligt maskindirektivet.  

CEKON utför enligt önskemål följande tjänster:

 • Analys och genomgång av befintliga redskap
 • Förstudier för framtagning av nya redskap
 • Komplett framtagning av nya redskap sker med hjälp av samarbetspartners, inklusive tillverkningsdokumentation, hållfasthetsberäkningar, utbildning, CE-märkning, bruksanvisning samt annan nödvändig dokumentation för att till fullo uppfylla 2006/42/EG
 • Leverans och provning av hårdvara i samarbete med underleverantörer
Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare lyftanordningar

Säkra styrsystem SS-EN ISO 13849, SS-EN 62061 och SS-EN 61508

Konstruktionsåtgärderna för styrsystem ska väljas så att deras säkerhetsrelaterade egenskaper ger en tillräcklig riskreducering. Genom korrekt konstruktion av styrsystem kan oförutsett och eventuellt riskfyllt beteende hos maskiner undvikas.

Vi hjälper er att tolka och uppfylla krav som ställs vid utveckling av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem för maskiner och processanläggningar enligt tillämpliga funktionssäkerhetsstandarder SS-EN ISO 13849-1, SS-EN 62061 och SS-EN 61508.

Här följer några exempel på våra tjänster

 • Framtagning av specifikationer för uppfyllande av tillämpliga krav
 • Vägledning vid konstruktion och tekniskt utförande av skyddsfunktioner
 • Verifiering av säkerhetsfunktioner med hjälp av PAScal eller SISTEMA 
 • Framtagning av valideringsunderlag och validering av säkerhetsrelaterade delar av styrsystem

Teknisk dokumentation

Vi kan hjälpa er att säkerställa uppfyllnad mot lagkraven på teknisk dokumentation så som den kravställs i bland annat maskindirektivet.

Lagkraven på dokumentation kommer från både europeiska direktiv och från nationella föreskrifter. Vi hjälper er att tolka kraven och ta fram användarvänlig, korrekt och anpassad information till avsedd användare.

Med teknisk dokumentation menar vi produktinformation och eftermarknadsmaterial. 

Kärnområdet innefattar användarmanualer, monteringsanvisningar, installationsmanualer, service- och underhållsmanualer. Dessa benämns med ett gemensamt namn i maskindirektivet för bruksanvisningar. 

Bruksanvisningar
Här får personalen information om hur maskinen fungerar, hur den används och underhålls. Vidare återfinns här information om kvarstående risker och vilka skyddsfunktioner som finns och handhas på maskinen. Bruksanvisningen beskriver alla sätt som maskinen kan och får användas på.

Säkerhetslayouter
Vi kan ta fram säkerhetslayouter för sammansatta maskiner så att er personal får en bra överblick och information om huvudsakliga maskindelar, nödstoppszoner, skyddsfunktioner, kvarstående risker, operatörsplatser och flöden genom maskinlinjen.

Utbildning

Vi genomför maskinsäkerhetsutbildningar utifrån våra kunders behov. För vidare information om våra utbildningar och vad vi kan erbjuda är ni välkomna att höra av er.

Cekon - Vi gör din arbetsplats säkrare och tryggare dokumentation
Rulla till toppen